plexus-20

Privacy policy

Privacyreglement

Plexus Uithoorn maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiënten dossier). Ben je onder behandeling dan houdt je fysiotherapeut dit dossier bij. Hierin staan je persoonlijke en medische gegevens; deze informatie valt onder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn (jij dus) bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om je te informeren over jouw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Zie voor meer informatie over jouw rechten: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Onze praktijk
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens verwerkt. Dit is noodzakelijk om onze patiënten (medisch) goed te kunnen behandelen, voor het financieel afhandelen van de behandeling en voor het maken van afspraken of het sturen van vragenlijsten.

Plexus Uithoorn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die bij ons in de praktijk plaatsvindt.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde specifieke doeleinden. Mochten bepaalde gegevens voor andere doeleinden worden gebruikt (bijvoorbeeld educatie of onderzoek) dan zullen wij je hiervoor eerst om toestemming vragen. Wel worden bepaalde gegevens volledig geanonimiseerd gebruikt .

Alle medewerkers binnen Plexus Uithoorn hebben een geheimhoudingsplicht en gaan dus vertrouwelijk om met je persoonsgegevens.

Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en hetgeen beschreven staat in de wet. Voor medische gegevens is de bewaartermijn van persoonsgegevens in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen, moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als jouw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om de privacy te waarborgen, niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek worden bepaalde gegevens ook gebruikt voor kwaliteitsverbeteringen en audits. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van je gegevens.

Als je hier bezwaar tegen hebt, kun je dat mededelen aan je fysiotherapeut.

Derden
Bepaalde gegevens worden geregeld opgestuurd naar derden. Bijvoorbeeld aan je zorgverzekeraar. Dit zijn dan gegevens om de gegeven behandelingen vergoed te krijgen. Hier geldt het minimaliseer principe. Dit houdt in dat er wordt gehandeld met zo min mogelijk persoonsgegevens. Alleen die gegevens worden meegestuurd die strikt noodzakelijk zijn voor het doeleinde van deze handeling.

Om er voor te zorgen dat onze fysiotherapeutische werkzaamheden van de hoogst mogelijk kwaliteit blijven, is Plexus Uithoorn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Derhalve krijgen de fysiotherapeuten van Plexus Uithoorn zogenaamde ‘feedback informatie’. Je fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Jouw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere jouw behandelgegevens. Hierbij zijn je persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar jou als patiënt. Je behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo help je mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met jouw gegevens lever je ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Jouw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals naam of adres. Als je desondanks bezwaar hebt tegen het gebruik van je gegevens, kun je dit laten weten aan je fysiotherapeut. In dat geval worden je gegevens niet opgenomen in de dataverzameling. Wil je meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl.

Plexus Uithoorn heeft met deze partijen (waar je gegevens heen worden gestuurd of opgeslagen) een verwerkersovereenkomst. Hierin (en in de AVG) staat goed omschreven wat beide partijen moeten doen om de rechten van onze patiënten goed te beschermen.

Als je toch nog bezwaar hebt tegen het verwerken van je persoonsgegevens door derden, kun je dat mededelen aan je fysiotherapeut.

Je hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan je dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van je gegevens te verzetten.
 • Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan kun je dit mondeling of per mail kenbaar maken. Het beste kun je dan contact opnemen met je behandelend fysiotherapeut of met de manager kwaliteitszaken Pieter Bas Kolenberg. Je belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde of je curator of mentor).

Indien je van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met je gegevens of rechten omgaat, kun je dit -via je behandelend fysiotherapeut of via onze klachtenregeling- kenbaar maken. Plexus Uithoorn is aangesloten en gecertificeerd bij het Keurmerk Fysiotherapie en handelt dus op grond van wettelijk geldende en goed gekeurde procedures. Ook aangaande de privacywetgeving. Mocht je hier meer vragen over hebben of een klacht willen indienen, dan kun je via deze link meer informatie vinden: https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient

Plichten van Plexus Uithoorn
Plexus Uithoorn houdt zich in het kort aan de volgende verplichtingen op het gebied van vergaren en opslaan van persoonsgegevens:

 • Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten. Binnen Plexus Uithoorn is dat Pieter Bas Kolenberg.
 • Het vastleggen en borgen  van het beleid, de procedures en de verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen.
 • Plexus Uithoorn werkt qua verwerken van persoonsgegevens alleen maar met leveranciers (zowel de hardware als de software) die of volledig NEN 7510 gecertificeerd zijn of hier 100% naar handelen. Hierdoor zijn je persoonsgegevens altijd goed beschermd.
 • Plexus Uithoorn draagt ervoor zorg dat gebruik wordt gemaakt van veilige (internet) verbindingen die voldoen aan de huidige maatstaven.