plexus-20

Privacy policy

Privacyreglement

Plexus Uithoorn maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiënten dossier). Bent u onder behandeling dan houdt uw fysiotherapeut dit dossier bij. Hierin staan uw persoonlijke en medische gegevens, deze informatie valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming).

De AVG  is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn (u) bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Zie voor meer informatie over uw rechten;  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens

Onze praktijk
In onze praktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen, voor het financieel afhandelen van de behandeling en voor het maken van afspraken of het sturen van vragenlijsten.

Plexus Uithoorn is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die bij ons in de praktijk plaatsvindt.

Wij gebruiken deze persoonsgegevens alleen voor bovengenoemde specifieke doeleinden. Mocht er sprake zijn dat bepaalde gegevens van u voor andere doeleinden worden gebruikt (bv educatie of onderzoek) dan zullen wij u hier eerst om toestemming daartoe vragen. Wel worden bepaalde gegevens volledig geanonimiseerd gebruikt .

Alle medewerkers binnen Plexus Uithoorn hebben een geheimhoudingplicht en gaan dus vertrouwelijk  met uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening en wat beschreven staat in de wet. Voor medische gegevens is de bewaartermijn van persoonsgegevens in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling).

Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen moet er (wetenschappelijk) onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem). Naast wetenschappelijk onderzoek worden bepaalde ook gebruikt worden voor kwaliteitsverbeteringen en audits. Ook hierbij zal anoniem gebruik gemaakt worden van uw gegevens.

Als u hier  bezwaar tegen heeft kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

Derden
Bepaalde gegevens van u worden geregeld opgestuurd naar derden. Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar. Dit zijn dan gegevens om de door u genoten behandelingen vergoed te krijgen. Hier geld het minimaliseer principe. Dit houdt in dat er wordt gehandeld met zo min mogelijk persoonsgegevens. Alleen die gegevens worden meegestuurd die strikt noodzakelijk zijn voor het doeleinde van deze handeling.

Om er voor te zorgen dat onze fysiotherapeutische werkzaamheden van de hoogst mogelijk kwaliteit blijven is Plexus Uithoorn aangesloten bij het Keurmerk Fysiotherapie. Hierom krijgen de fysiotherpeuten van Plexus Uithoorn zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt. Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres. Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling. Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Plexus Uithoorn heeft met deze partijen (waar uw gegevens heen worden gestuurd of opgeslagen) een verwerkersovereenkomst. Hierin (en in de AVG) staat goed omschreven wat beide partijen moeten doen om uw rechten goed te beschermen.

Als u toch nog bezwaar heeft  tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door derden kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

U heeft de volgende rechten:
*Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

*Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

*Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

*Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

*Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

*Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

*Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of per mail kenbaar maken. Het beste kunt u dan contact opnemen met uw behandelend fysiotherapeut of met de manager kwaliteitszaken Pieter Bas Kolenberg. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens of rechten daar om heen omgaat, kunt u dit, via uw behandelend fysiotherapeut of via onze klachtenregeling  kenbaar maken. Plexus Uithoorn is aangesloten en gecertificeerd bij het Keurmerk Fysiotherapie gecertificeerd en gebruikt dus wettelijk geldende en goed gekeurde procedures. Ook aangaande de privacywetgeving. Mocht u hier meer vragen over hebben of een klacht willen indienen dan kunt u via deze link meer informatie vinden. https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/patient

Plichten van Plexus Uithoorn
Plexus Uithoorn houdt zich in het kort aan de volgende verplichtingen op het vlak van vergaren en opslaan van persoonsgegevens;

Het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming van patiënten. Binnen Plexus Uithoorn is dat; Pieter Bas Kolenberg.

Het vastleggenen borgen  van het beleid, de procedures en de verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingsystemen en interne zorginformatiesystemen.

Plexus Uithoorn werkt qua verwerken van persoonsgegevens alleen maar met leveranciers (zowel de hardware als de software) die of volledig NEN 7510 gecertificeerd zijn of hier 100% naar handelen. Hierdoor zijn uw persoonsgegevens altijd goed beschermd.

Plexus Uithoorn draagt ervoor zorg dat gebruik wordt gemaakt van veilige (internet) verbindingen die voldoen aan de huidige maatstaven.